นโยบายความเป็นส่วนตัว

การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราได้จัดทำนโยบายในการป้องกันเรื่องนี้ โดยนโยบายเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับการนำเข้าข้อมูล ส่งต่อ หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังบุคคลที่สาม

ทางบริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้เฉพาะในกรณีที่จำเป็น ดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับขณะที่คุณทำการลงทะเบียนนั้น สามารถส่งต่อไปยังบุคคลที่สามทั้งในรูปหน่วยงานหรือบุคคลธรรมดาผู้ซึ่งมีความเ กี่ยวพันกับทางบริษัทในด้านการปรับปรุงคุณภาพของการบริการ ข้อมูลเหล่านี้จะไม่ถูกนำไปเปิดเผยเพื่อจุดประสงค์อื่นใด นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail) ที่ได้กรอกในระหว่างทำการลงทะเบียนในเวปไซต์นั้นสามารถใช้ได้ในกรณีที่เป็น ไปเพื่อจุดประสงค์ของการให้บริการ แจ้งข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์ แจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อสินค้าของท่าน แจ้งความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ต่างๆ หรือแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในบริษัท รวมถึงเป็นไปเพื่อแจ้งข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการใหม่ๆ และเรื่องอื่นๆ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องการรับข้อมูลข่าวสาร สามารถแจ้งเลิกรับข้อมูลข่าวสารจากทางบริษัทได้

การใช้ไฟล์ «cookies»

เมื่อผู้ใช้เข้าสู่หน้าเวปไซต์ ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้จะมีการบันทึกไฟล์ «cookies» (ในกรณีที่ผู้ใช้เปิดรับไฟล์ประเภทนี้) หากผู้ใช้ที่เคยเข้าสู่หน้าเวปไซต์ก่อนหน้านี้ ไฟล์«cookie» ที่บันทึกในคอมพิวเตอร์จะถูกดึงขึ้นมาใช้งาน จุดประสงค์ของการใช้ไฟล์ «cookies» นั้นก็เพื่ออำนวยความสะดวกเพื่อให้การเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเวปไซต์ง่ายขึ้น นอกจากนี้ข้อมูลเหล่านี้ยังช่วยในการจำแนกข้อมูลที่ถูกส่งไปยังผู้สั่งซื้อสินค้า หรือมีข้อมูลไหนบ้างที่ผู้สั่งซื้อสนใจ การรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เป็นการรวบรวมข้อมูลโดยทั่วไป และไม่เกี่ยวข้องกันกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

บุคคลที่สาม รวมถึงบริษัท Google ทำหน้าที่ในการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทบนเวปไซต์ต่างๆ ในอินเตอร์เน็ต บุคคลที่สาม รวมถึงบริษัท Google ใช้ไฟล์ Cookie เพื่อการแสดงป้ายโฆษณาต่าง ที่เกิดจากการเข้าเยี่ยมชมเวปไซต์บริษัทของผู้ใช้หรือความสนใจในการสืบค้นผ่า นเวปเบราเซอร์ ผู้ใช้สามารถแจ้งบริษัท Google เพื่อให้ยกเลิกการใช้ไฟล์ Cookie ได้ ทั้งนี้ผู้ใช้จะต้องเข้าไปที่เวปไซต์ของบริษัท Google ตามลิ้งค์ต่อไปนี้ http://www.google.com/privacy/ads/ http://www.google.com/privacy/ads/

การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลอันเป็นแนวปฏิบัติในนโยบายความเป็นส่วนตัวนั้นสามาถเปลี่ยนแปลงไปได้ ตามความเหมาะสม ในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีการใส่วันที่ของวันที่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยระบุอยู่ด้านบนของเอกสาร ข้อความเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะถูกจัดวางไว้ในที่ที่ เห็นได้ชัดเจนเมื่อผู้ใช้งานเข้าชมเวปไซต์ของทางบริษัท

ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางบริษัท!